Polityka RODO

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych które są kontrahentami Firmy Villa Glass Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul. Białobrzeska 100a, NIP 817-18-61-061, mail: grzegorz@villaglass.pl, tel. 512-000-505 zwanej dalej Villa Glass Studio Sp. z o.o. lub reprezentują osoby prawne (spółki) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z Firmą.

 

Przekazywane poniżej informacje dotyczą danych jakie są niezbędne w procesie realizacji zapytań kierowanych do naszej firmy oraz umów w tym (umowy sprzedaży i zakupu), także w przypadku wygaśnięcia stosunku stron powstałego na podstawie umów.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego „RODO”, które reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Firmę Villa Glass Studio.

 

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Villa Glass Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul. Białobrzeska 100a, NIP 817-18-61-061, mail: grzegorz@villaglass.pl, tel. 512-000-505

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Villa Glass Studio Sp. z o.o. jest dokonywane głównie na potrzeby realizacji umów, w szczególności wykonywania obowiązków z nich wynikających, w tym rozliczeń transakcji, realizacji płatności, dokonywania rozliczeń podatkowych, windykacji należności.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych oraz urzędowych ciążących na Firmie Villa Glass Studio Sp. z o.o. jako administratorze. Ponadto przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach:

 

  1. analitycznych w szczególności doboru usług i optymalizacji produktów na podstawie umów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest  prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
  4. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
  5. w celu oferowania przez Firmę produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych (np. dane zawarte w fakturach), a w pozostałym zakresie ich podanie było niezbędnym warunkiem realizacji umów. Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością podjęcia współpracy.

 

Firma Villa Glass Studio Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania współpracy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez minimum 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.

 

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych, mogą być inne podmioty, którym podzlecamy zadania wymagające przetwarzania Państwa danych osobowych na przykład w zakresie obsługi informatycznej i prawnej, a także firmy udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej.

 

 

Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeśli mimo zapoznania się z powyższymi informacjami obawiacie się Państwo o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych lub z innych powodów chcecie je usunąć, prosimy o wysłanie takiej informacji na mail: grzegorz@villaglass.pl. Brak otrzymania od Państwa takiej informacji jest dla nas jednoznaczny z Państwa zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Villa Glass Studio.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Villa Glass Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul. Białobrzeska 100a; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, na przykład dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.